/Jak dostać się do policji? Wszystko, co musisz wiedzieć o rekrutacji
Zalety pracy w policji

Jak dostać się do policji? Wszystko, co musisz wiedzieć o rekrutacji

Praca w policji to nie tylko zawód, ale także powołanie. Jeśli chcesz służyć społeczeństwu i dbać o porządek i bezpieczeństwo, to praca w policji może być dla Ciebie idealna. Jednak aby zostać policjantem, musisz przejść przez rygorystyczny proces rekrutacji, który sprawdzi Twoje zdolności i predyspozycje do tej pracy. W tym artykule dowiesz się, jak wygląda rekrutacja do policji, jak się do niej przygotować i co Cię czeka na poszczególnych etapach. Przeczytaj nasz poradnik i zwiększ swoje szanse na spełnienie swojego zawodowego marzenia.

Kto może ubiegać się o pracę w policji?

Aby ubiegać się o pracę w policji, musisz spełnić kilka podstawowych warunków formalnych. Są one określone w ustawie o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku. Oto one:

 • musisz być obywatelem polskim,
 • musisz mieć co najmniej 18 lat,
 • musisz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
 • musisz mieć wykształcenie co najmniej średnie,
 • musisz być zdrowy fizycznie i psychicznie,
 • musisz mieć nieskazitelną opinię,
 • musisz być niekarany za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Jeśli spełniasz te warunki, możesz zgłosić się do komendy wojewódzkiej lub miejskiej policji i złożyć dokumenty aplikacyjne. Do dokumentów należą: podanie o przyjęcie do służby w policji, kwestionariusz osobowy, oświadczenie o niekaralności, oświadczenie o stanie zdrowia, kopia dowodu osobistego, kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do służby w policji oraz zdjęcie legitymacyjne.

Jak przebiega proces rekrutacji do policji?

Proces rekrutacji do policji składa się z pięciu etapów:

 1. Test sprawności fizycznej. Test składa się z czterech prób: biegu na 1000 metrów, podciągania na drążku lub unoszenia tułowia z leżenia tyłem, skoku w dal z miejsca oraz przewrotu w przód z wybiciem. Każda próba ma określony limit czasu lub ilość powtórzeń, które trzeba osiągnąć, aby zaliczyć test. Test jest oceniany punktowo i trzeba zdobyć co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania.
 2. Test wiedzy ogólnej i umiejętności językowych. Test składa się z dwóch części: testu wielokrotnego wyboru z zakresu wiedzy ogólnej oraz testu języka obcego (angielskiego lub niemieckiego). Test wiedzy ogólnej obejmuje zagadnienia z takich dziedzin jak: historia Polski i świata, geografia Polski i świata, polityka i prawo, kultura i sztuka, nauka i technika oraz aktualne wydarzenia społeczne i gospodarcze. Test języka obcego sprawdza znajomość słownictwa i gramatyki oraz umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów. Test jest oceniany punktowo i trzeba zdobyć co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania.
 3. Badanie psychologiczne. Badanie składa się z dwóch części: testu psychometrycznego oraz rozmowy z psychologiem. Test psychometryczny sprawdza takie cechy osobowości i zdolności intelektualne jak: inteligencja ogólna, pamięć, uwaga, spostrzegawczość, logiczne myślenie, samokontrola emocjonalna, odporność na stres, motywacja do pracy w policji oraz postawa moralna. Rozmowa z psychologiem ma na celu zweryfikować wyniki testu psychometrycznego oraz ocenić dostosowanie kandydata do specyfiki pracy w policji. Badanie jest oceniane jako pozytywne lub negatywne.
 4. Rozmowa kwalifikacyjna. Rozmowa ma na celu sprawdzić motywację kandydata do pracy w policji oraz jego znajomość obowiązków i uprawnień funkcjonariusza policji. Rozmowa jest prowadzona przez komisję rekrutacyjną składającą się z przedstawicieli komendy wojewódzkiej lub miejskiej policji oraz przedstawiciela szkoły policyjnej. Rozmowa jest oceniana jako pozytywna lub negatywna.
 5. Decyzja o przyjęciu lub nieprzyjęciu do służby w policji. Decyzja jest podejmowana przez komendanta wojewódzkiego lub miejskiego policji po uzyskaniu pozytywnego wyniku wszystkich etapów rekrutacji.

Po każdym etapie rekrutacji kandydat otrzymuje informację o wyniku i decyzji o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do kolejnego etapu. Po zakończeniu całego procesu rekrutacji kandydat otrzymuje informację o przyjęciu lub nieprzyjęciu do służby w policji.

Jak przygotować się do rekrutacji do policji?

Aby przygotować się do rekrutacji do policji, warto podjąć kilka działań:

 • Zgromadzić i uzupełnić dokumenty aplikacyjne.
 • Zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i wymaganiami rekrutacyjnymi na stronie internetowej komendy wojewódzkiej lub miejskiej policji.
 • Utrzymywać dobrą kondycję fizyczną i regularnie ćwiczyć poszczególne elementy testu sprawności fizycznej.
 • Poszerzać swoją wiedzę ogólną i aktualizować informacje o wydarzeniach społecznych i gospodarczych.
 • Uczyć się języka obcego lub doskonalić swoje umiejętności językowe.
 • Przejrzeć materiały edukacyjne dotyczące pracy w policji oraz obowiązków i uprawnień funkcjonariusza policji.
 • Przygotować się do rozmowy z psychologiem i komisją rekrutacyjną poprzez analizę swoich mocnych i słabych stron oraz motywacji do pracy w policji.

Jakie są zalety i wady pracy w policji?

Praca w policji to ciekawa i satysfakcjonująca praca, która daje wiele możliwości rozwoju zawodowego oraz korzystania z różnych świadczeń i dodatków. Jednak praca w policji to także praca wymagająca i ryzykowna, która wiąże się z wieloma obowiązkami i ograniczeniami oraz narażeniem na stres i niebezpieczeństwo.

Zalety pracy w policji to:

 • Możliwość służenia społeczeństwu i pomagania ludziom.
 • Możliwość realizowania swoich pasji i zainteresowań zawodowych.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i awansu na wyższe stanowiska.
 • Możliwość zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji.
 • Możliwość współpracy z innymi funkcjonariuszami i nawiązywania przyjaźni.
 • Możliwość korzystania z różnych świadczeń i dodatków, takich jak: dodatek służbowy, dodatek funkcyjny, dodatek za wysługę lat, dodatek za pracę w warunkach szczególnych, dodatek za pracę w porze nocnej, dodatek za pracę w dni wolne od pracy, dodatek za pracę w systemie zmianowym, dodatek za pracę w stanie zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, dodatek za pracę w stanie wyjątkowym lub stanu wojennego, dodatek za pracę w strefie operacyjnej lub strefie działań bojowych, dodatek za pracę poza granicami kraju, dodatek za wysokie kwalifikacje zawodowe oraz dodatek motywacyjny.
 • Możliwość korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej i leczenia sanatoryjnego.
 • Możliwość korzystania z bezpłatnego zakwaterowania lub dofinansowania do czynszu.
 • Możliwość korzystania z bezpłatnego przejazdu komunikacją publiczną lub dofinansowania do kosztów dojazdu do pracy.
 • Możliwość korzystania z bezpłatnego wyżywienia lub dofinansowania do kosztów żywienia.
 • Możliwość korzystania z bezpłatnego ubioru służbowego i sprzętu służbowego.
 • Możliwość korzystania z bezpłatnego szkolenia i doskonalenia zawodowego.
 • Możliwość korzystania z bezpłatnego ubezpieczenia na życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Możliwość korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej.
 • Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę.

Wady pracy w policji to:

 • Wysoki poziom stresu i odpowiedzialności za życie i zdrowie ludzi.
 • Ryzyko narażenia na niebezpieczeństwo i zagrożenie życia lub zdrowia podczas wykonywania obowiązków służbowych.
 • Ryzyko narażenia na przemoc fizyczną lub psychiczną ze strony osób podejrzanych, podejmowanych lub pozbawionych wolności oraz osób trzecich.
 • Ryzyko narażenia na choroby zakaźne lub skażenia chemiczne, biologiczne lub radiologiczne podczas wykonywania obowiązków służbowych.
 • Ryzyko narażenia na skutki uboczne leków lub alkoholu podczas wykonywania obowiązków służbowych.
 • Ryzyko narażenia na konflikty moralne lub etyczne podczas wykonywania obowiązków służbowych.
 • Ryzyko narażenia na dyscyplinarne lub karne konsekwencje za błędy lub uchybienia podczas wykonywania obowiązków służbowych.
 • Ryzyko narażenia na negatywny wpływ pracy w policji na życie prywatne i rodzinne oraz na zdrowie fizyczne i psychiczne.
 • Niekorzystny system pracy w zmianach lub dyżurach oraz częste nadgodziny lub praca w dni wolne od pracy.
 • Niskie wynagrodzenie w stosunku do wysiłku i ryzyka pracy w policji oraz brak możliwości negocjacji warunków płacy i pracy.
 • Niska satysfakcja z pracy i brak uznania ze strony społeczeństwa oraz przełożonych.

Podsumowanie

Rekrutacja do policji to trudny i długi proces, który wymaga od kandydatów spełnienia wielu warunków oraz przejścia przez kilka etapów sprawdzających ich predyspozycje i umiejętności do pracy w policji. Aby zwiększyć swoje szanse na powodzenie, warto się do niego dobrze przygotować. Praca w policji to ciekawa i satysfakcjonująca praca, która daje wiele możliwości rozwoju zawodowego oraz korzystania z różnych świadczeń i dodatków. Jednak praca w policji to także praca wymagająca i ryzykowna, która wiąże się z wieloma obowiązkami i ograniczeniami oraz narażeniem na stres i niebezpieczeństwo.

Jeśli chcesz zostać policjantem, musisz być gotowy na podjęcie tego wyzwania. Musisz być zdeterminowany, odpowiedzialny, odważny i uczciwy. Musisz mieć pasję do służby społeczeństwu i dbania o bezpieczeństwo. Musisz być gotowy na ciągłe doskonalenie się i podnoszenie swoich kwalifikacji. Musisz być gotowy na poświęcenie swojego czasu i zdrowia dla dobra innych ludzi. Jeśli tak jest, to praca w policji jest dla Ciebie.

Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł Ci dowiedzieć się więcej o rekrutacji do policji i przybliżył Ci tę pracę. Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi, zapraszamy do kontaktu z nami. Życzymy Ci powodzenia w realizacji Twojego zawodowego marzenia.