/Ekspansywna polityka monetarna a kursy walut.
kursu walut

Ekspansywna polityka monetarna a kursy walut.

Polityka monetarna, zwana również polityką pieniężną to jeden z filarów makroekonomicznej działalności państwa. Polega ona na regularnych działaniach, których celem jest zapewnienie stabilności cen, czyli niskiej inflacji. Polityka monetarna jest prowadzona przez bank centralny, a w Polsce Narodowy Bank Polski.

Jakie są rodzaje polityki pieniężnej?

Głównym zadaniem polityki monetarnej jest wpływ na wielkość podaży pieniądza, czyli utrzymanie stabilnego poziomu cen. Jest to związane z tworzeniem warunków, na jakich pieniądze mogą być pożyczane inwestorom i ludności. Ma to na celu wzrost gospodarczy. Oraz ograniczenie bezrobocia. Kolejnym zadaniem jest walka z inflacją lub deflacją. W zależności od koniunktury w Polsce Narodowy Bank Polski może stosować politykę ekspansywną lub restrykcyjną.

W okresie recesji NBP może obniżać wskaźnik rezerw obowiązkowych, kupować papiery wartościowe na otwartym rynku kapitałowym i zmniejszać kwotę udzielanych kredytów przy obniżonej stopie procentowej. Takie postępowanie to polityka ekspansywna.

Natomiast polityka restrykcyjna zawiera takie działania jak sprzedaż obligacji rządowych posiadanych przez NBP, ograniczenie ilości kredytów refinansowanych oraz podniesienie stóp procentowych, podniesienie wskaźnika rezerw obowiązkowych.

Zadania polityki pieniężnej.

Głównym zadaniem polityki monetarnej jest właściwe rozpoznanie impulsów monetarnych. Impulsy te pochodzą z:

  • Sfery pieniężnej – przypływ lub odpływ kapitału, wzrost inflacji, wahania kursu walut.
  • Sfery realnej – wzrost lub spadek bezrobocia.
  • Zmian psychologicznych – zmiany preferencji konsumpcyjnych lub oszczędnościowych.

Polityka pieniężna ocenia, jak narzędzia wykorzystane przez bank centralny oddziałują na zatrudnienie, produkcję, czy też eksport.

Związek między polityką monetarną a kursami walut.

Wypowiada się ekspert z wrocławskiej firmy Kantor Cent Szulc i Czarnota: „Kursy walut mogą być kształtowane wyłącznie przez mechanizmy rynkowe. Takie zjawisko określamy mianem całkowicie płynnego kursu walutowego. Jednak bank centralny ma prawo stosować politykę kursu sztywnego, co oznacza, że kurs walut zostaje utrzymany na stałym poziomie i następuje manewrowanie rezerwami walutowymi, aby zapewnić równowagę wyznaczoną przez sztywny kurs. Jeśli rząd prowadzi stały kurs walutowy, to oznacza, że wymienialność polskiej waluty następuje po stałym kursie. Waluta jest wymienialna, gdy bank centralny skupuje lub sprzedaje ją po stałym kursie. Kryzys walutowy pojawia się, kiedy bank centralny nie ma dostatecznych rezerw walutowych dla utrzymania stałego kursu walutowego na istniejącym poziomie”.