/Jakość edukacji to jakość przyszłości
Studia podyplomowe

Jakość edukacji to jakość przyszłości

Pedagogika jest kierunkiem niezmiennie przyszłościowym – nasze dzieci potrzebują i będą potrzebować edukacji i specjalistycznej opieki. Chociaż wciąż jest utożsamiana z edukacją, kierunki pedagogiczne oferują o wiele więcej możliwości. Warto jednak studiować je w najlepszych szkołach takich jak Collegium Balticum. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą tej uczelni.

W ciągu wielu lat działalności Collegium Balticum misją uczelni stało się dostarczanie studentom umożliwiających rozwój i działalność zawodową w dziedzinach pedagogicznych i innych. Uczelnia zapewnia komfortowe warunki nauki, które przekładają się na perspektywy przyszłej albo kontynuowanej pracy w zawodzie. Dysponuje znakomitą bazą uczelnianą, do której należy między innymi biblioteka, mediateka i wydawnictwo uczelniane. Nad przekazywaniem słuchaczom wiedzy ogólnej i kierunkowej na poziomach poszczególnych kierunków studiów czuwa przygotowana do pracy kadra, wszystkie zaś fakultety są sprofilowane w sposób praktyczny, czyli zajęcia warsztatowe i laboratoryjne prowadzone przez ekspertów w swoich dziedzinach przeważają nad wykładami akademickimi.

Umożliwiające zdobycie specjalizacji studia podyplomowe na SSW Collegium Balticum można kończyć jednocześnie ze zdobywaniem dyplomu licencjata lub magistra, czyli bez wydłużania toku studiów. Organizacja tego procesu jest prosta i dopasowana do możliwości studentów oraz modyfikowana na bieżąco zgodnie z ich oczekiwaniami. Dzięki takiej praktyce przyszli pedagodzy szybciej mogą podjąć pracę nawet w tych miejscach, które wymagają konkretnych uprawnień.

Pedagogikę na Collegium Balticum można studiować w ramach studiów licencjackich i magisterskich. Idealnym uzupełnieniem umiejętności będą stanowić studia podyplomowe.

Studia I stopnia

Pedagogika

Licencjackie Studia Pedagogiczne w Collegium Balticum pozwalają zdobyć interdyscyplinarne umiejętności oraz adekwatną do wymogów współczesnego świata wiedzę z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych, która pozwoli zawodowo pomagać innych ludziom oraz rozwijać swój potencjał stosownie do warunków. Kierunek pedagogika jest przygotowany z myślą o osobach o charakterze społecznika, kontaktowych oraz wrażliwych na potrzeby otoczenia. Studenci mogą się realizować w następujących specjalnościach:
– Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
– Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
– Prewencja patologii i zagrożeń społecznych,
– Pedagogika zdrowia z dietetyką,
– Diagnoza i terapia pedagogiczna.

Pedagogika specjalna

Wielość zadań przed jakimi staje współczesny pedagog specjalny, wymaga właściwego charakteru i profesjonalnego przygotowania. Kierunek pedagogiki specjalnej jest przygotowany z myślą o osobach pomocnych, a także empatycznych, które swoją przyszłość zawodową chcą związać z pracą na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie. W ramach tego kierunku na chętnych czekają dwie specjalności:
– Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
– Pedagogika resocjalizacyjna.

Studia II stopnia

Pedagogika

Absolwenci zdobywają tytuły zawodowe magistra pedagogiki w obszarze wybranej specjalności. Mają też możliwości kontynuacji nauki na studiach podyplomowych oraz kształcenia specjalistycznego w ramach oferowanych przez uczelnię kursów.

Pedagogiczne studia magisterskie Collegium Balticum to następujące specjalności:
– Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną,
– Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną,
– Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją,
– Prewencja patologii i zagrożeń społecznych,
– Pedagogika zdrowia z dietetyką.

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe jako odmienna niż studia wyższe oraz studia doktoranckie forma nauczania są przeznaczone dla kandydatów mających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. Uzupełnianie wiedzy oraz podnoszenie kwalifikacji w oferowanym przez Collegium Balticum systemie trwa dwa albo trzy semestry.

Integracja sensoryczna: kierunek funkcjonuje przy merytorycznym wsparciu i pod patronatem Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju Dziecka SENSE w Szczecinie. Studia dają możliwość zdobycia uprawnień do pracy w publicznych i niepublicznych placówkach pedagogicznych, medycznych, terapeutycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Coaching, mentoring i tutoring w oświacie: program został zaprojektowany tak, by dostarczać wiedzy o coachingu i mentoringu i narzędziach wykorzystywanych w procesach dla nich specyficznych. Uczy pracy z relacją coachingowo-mentoringową oraz rozszerzaniem samoświadomości i pielęgnacją należytych postaw.

Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej: SSW Collegium Balticum zorganizowała ten kierunek z myślą o nauczycielach zainteresowanych tworzeniem optymalnych warunków nauki dla dzieci o specjalnych potrzebach w zakresie edukacji.

Doradztwo zawodowe i rozwój kariery: kierunek umożliwia słuchaczom poszerzenie wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych w dziedzinie poradnictwa kariery i doradztwa zawodowego i dla młodzieży, i dorosłych.

Edukacja dla bezpieczeństwa: kierunek ten przygotowuje słuchaczy do samodzielnego prowadzenia zajęć z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” oraz samodzielnej edukacji w zakresie bezpieczeństwa powszechnego.

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna: kierunek ten jest sposobnością na dokształcenie nauczycieli oraz absolwentów innych kierunków, którzy mają uprawnienia do nauczania na I etapie edukacyjnym (jeśli uzupełnią przygotowanie pedagogiczne w zakresie pracy z dzieckiem w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach I-III). Jego absolwenci cechują się znajomością specyfiki rozwoju małego dziecka, opieki, zabawy, diagnozy społeczno-rozwojowej, a także podstawowych zasad logopedii. Studia na kierunku edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej uczą zasad organizacji procesu kształcenia na I etapie edukacyjnym, wsparcia dziecka o szczególnych potrzebach edukacyjnych (również dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi i dziecka uzdolnionego) i konstruowania programów dydaktyczno-wychowawczych mających oparcie w zasadach nowoczesnej neurodydaktyki.

Edukacja, rewalidacja, i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera: udział w tym kursie umożliwia poszerzenie wiedzy i umiejętności w obszarze rozpoznawania Zespołu Aspergera i pracy z osobami dotkniętymi tego rodzaju autyzmem.

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z animacją czytelnictwa: kierunek ten został przygotowany z myślą o osobach, które zamierzają podjąć zatrudnienie w charakterze nauczyciela – bibliotekarza.

Informatyka dla nauczycieli: jako studia kwalifikacyjne, kierunek informatyka dla nauczycieli pozwalają zdobyć uprawnienia do nauczania przedmiotów takich jak informatyka, technologia informacyjna i zajęcia komputerowe.

Logopedia: celem studiów tego kierunku jest nadanie kwalifikacji dających szansę podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela-logopedy w placówkach, w których prowadzona jest praktykę logopedyczna. Ukończenie studiów podyplomowych daje także uprawnienia do otwierania własnych gabinetów logopedycznych.

Mediacje i negocjacje: celem kierunku jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania pracy mediatora.

Nauczyciel etyki: studia te umożliwiają zdobycie uprawnienia do wykładania etyki w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu: studenci tego kierunku nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie metodyki nauczania praktycznej nauki zawodu, procesów praktycznego nauczania zawodowego i bazy techniczno-dydaktycznej.

Oligofrenopedagogika: celem studiów kierunku oligofrenopedagogika jest doskonalenie i poszerzenie kwalifikacji do pracy w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego, a także w klasach integracyjnych, do których uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną.

Organizacja i zarządzanie w oświacie: kierunek ten stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie w dziedzinie przygotowania do zarządzania szkołą w aspekcie jakości organizacji, dokumentacji i stosowania prawa oraz metod i technik kierowania, diagnozowania osiągnięć uczniów, nadzoru pedagogicznego, projektowania dydaktycznego, gospodarowania finansami, mierzenia jakości pracy szkoły.

Pedagogika bezpieczeństwa i higieny pracy: ukończenie studiów tego kierunku umożliwia osobom z przygotowaniem pedagogicznym prowadzenie zajęć szkolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Daje także kwalifikacje do samodzielnej pracy w służbach BHP oraz do prowadzenia szkoleń okresowych.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza: absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z deficytami w obszarze rozwoju, jednostkami sprawiającymi trudności wychowawcze oraz wymagającymi specjalistycznej opieki i terapii.

Pedagogika resocjalizacyjna: z pomocą tego kierunku można uzyskać kompetencje potrzebne do wykonywania pracy pedagoga-specjalisty do spraw resocjalizacji w placówkach opiekuńczo-wychowawczych czy resocjalizacyjnych, w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, poradniach specjalistycznych, służbie zdrowia oraz sądownictwie.

Plastyka i technika dla nauczycieli: studia podyplomowe skierowane do nauczycieli oraz absolwentów innych kierunków z przygotowaniem pedagogicznym pozwalają pogłębić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie historii kultury i techniki, metod i technik aktywności twórczej, psychologii wizualności oraz zasad kompozycji i perspektywy.

Psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela: studia na tym kierunku zapewniają uzyskanie podstawowych uprawnień pedagogicznych do pracy w oświacie.

Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień: studia wyposażają przyszłych pedagogów w określone kompetencje i umożliwiają zdobywanie wiedzy pozwalającej na zrozumienie społeczno-kulturowego kontekstu wychowania resocjalizującego i profilaktycznego, a także do dokonywania diagnoz zagrożeń środowiskowych, opracowywania programów, organizowania i realizowania programów profilaktycznych.

Socjoterapia: podejmując studia na tym kierunku można pogłębić i uzupełnić przygotowanie z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń zachowania, jak również zdobyć i udoskonalić takie umiejętności jak nawiązywanie kontaktu i budowy więzi międzyludzkich, prowadzenie grup socjoterapeutycznych, doskonalenie własnego stylu pomagania dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz posługiwania się technikami z zakresu terapii behawioralnej, poznawczej i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Socjoterapia zaburzeń w zachowaniu
Słuchacze tego kierunku mają szansę poznać przede wszystkim prawne podstawy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sposoby pracy z wybranymi problemami, psychopatologię niedostosowania społecznego, profilaktykę uzależnień, diagnozę zaburzeń emocjonalnych oraz zaburzeń zachowania, oraz planowanie pracy socjoterapeutycznej. Odbywają też praktykę pedagogiczną. Kierunek umożliwia nabycie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych dotyczących udzielania pomocy osobom w ich funkcjonowaniu społecznym oraz prowadzenia zajęć edukacyjnych z rodzicami i osobami niedostosowanymi społecznie.

Surdopedagogika: kierunek umożliwiający uzyskanie niezbędnych kompetencji do realizacji zadań edukacyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych i rewalidacyjnych wobec dzieci i młodzieży z niepełnoprawnym ośrodkiem słuchu.

Tyflopedagogika: studenci tego kierunku uzyskują niezbędne umiejętności z zakresu realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych i rewalidacyjnych wobec uczniów z niepełnosprawnością wzrokową.

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka: zadaniem kierunku jest pogłębienie wiedzy i umiejętności słuchaczy w zapobieganiu rozwojowi patologii dzieci przez wczesną profilaktykę i interwencję w postaci kompleksowych zabiegów medyczno-edukacyjnych oraz terapii pedagogicznej.

Wczesne nauczanie języka angielskiego/niemieckiego w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej: kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych posiada nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, który legitymuje się świadectwem znajomości języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym (B2) oraz który ukończył studia podyplomowe w zakresie wczesnego nauczania konkretnego języka obcego (na uzupełnienie kwalifikacji pedagodzy mają czas do 2020 r.). Z myślą o wymienionych wymogach SSW Collegium Balticum przygotowało bardzo rozbudowaną ofertę opisywanego kierunku.

Wiedza o kulturze dla nauczycieli: dzięki temu kierunkowi studenci uzyskują podstawowy zakres wiedzy dydaktycznej oraz kompetencje do prowadzenia programów edukacyjnych związanych ze sztuką i kulturą, a także prowadzenie kursów, bloków tematycznych, czy zajęć profilowanych związanych z kulturą regionalną.

Wiedza o społeczeństwie: kierunek ten jest przeznaczony dla osób, które potrzebują kwalifikacji do nauczania przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” oraz politologów, historyków oraz wszystkich zainteresowanych uzupełnianiem wiedzy politologicznej.

Wychowanie do życia w rodzinie: dzięki studiom tego kierunku słuchacze uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.cb.szczecin.pl/kierunek-studiow/pedagogika/