/Podstawy gramatyki angielskiej – o czym warto pamiętać
Podstawy gramatyki angielskiej

Podstawy gramatyki angielskiej – o czym warto pamiętać

Język angielski charakteryzuje się bardzo skomplikowaną gramatyką, dlatego wielu osobom sprawia trudności. Żeby jednak odnaleźć się w 85% sytuacji, wystarczy znać podstawy tego języka. Absolutnym must have powinna być znajomość czasu Present Simple oraz pewnych konstrukcji zdaniowych. Jak więc nauczyć się podstawowych form gramatycznych języka angielskiego?

Czas teraźniejszy Present Simple

W nauce angielskiego warto skupić się na najważniejszych jego aspektach. Najlepiej więc nauczyć się 3–5 czasów gramatycznych. Przydatne mogą być także pewne konstrukcje gramatyczne lub zasady budowy zdań. Absolutną podstawą w nauce języka angielskiego jest czas teraźniejszy prosty Present Simple. Używa się go do mówienia o czynnościach typowych, rutynowych, powtarzających się, np. I often visit my aunt in summer. – Często odwiedzam moją ciocię w lecie. Wykorzystywany jest również do mówienia o czynnościach stałych, cechach ludzi i przedmiotów, znanych faktów i prawd oraz czynności dziejących się w dłuższych okresach. Przykładowo: Tom lives in Warsaw. – Tom mieszka w Warszawie. Czas Present Simple wyraża także uczucia oraz oficjalnie ustalony termin wydarzenia i opisuje, streszcza filmy oraz jest używany w przysłowiach.

Szyk zdań w czasie teraźniejszym Present Simple

Szyk zdań twierdzących wygląda następująco: podmiot + orzeczenie + reszta zdania, czyli I + live + in Warsaw. (Mieszkam w Warszawie.). Trzeba jednak pamiętać o tym, że, mówiąc w trzeciej osobie liczby pojedynczej – he, she, it – do czasownika należy dodać końcówkę –s. Natomiast aby utworzyć przeczenie, do zdania trzeba wstawić formę do/does not, przy czym does not (doesn’t) dotyczy trzeciej osoby liczby pojedynczej i wówczas nie dodaje się końcówki –s do czasownika. Przykładowe zdanie wygląda następująco:

Podmiot + do/does not + orzeczenie + reszta zdania.

Pytania w Present Simple https://szybkanauka.pro/present-simple-pytania/ tworzymy przez dodanie na początku zdania do lub does (w trzeciej osobie liczby pojedynczej). Szyk zdania wygląda następująco:

Do/does + podmiot + orzeczenie + reszta zdania?

Czas teraźniejszy Present Simple często łączy się z określeniami czasu typu often, usually, never, regularly, every day, once a week, itp.

Czas przeszły prosty Past Simple

W posługiwaniu się językiem angielskim przydatny będzie także czas przeszły prosty Past Simple. Przy jego pomocy mówi się o wydarzeniach, które dokonały się w określonym czasie w przeszłości. Zdanie twierdzące składa się z podmiotu i II formy czasownika I was here two years ago. – Byłem tutaj dwa lata temu. Do utworzenia zdania przeczącego najczęściej używa się operatora did+not. – He didn’t take her to the restaurant yesterday. – On nie zabrał jej do restauracji wczoraj. Aby utworzyć pytanie w Past Simple, należy na początku zdania umieścić operator did – Did you see that?Widziałeś to?

Czas przyszły Future Simple

Czas Future Simple używany jest do opisywania sytuacji przewidywanych w przyszłości lub decyzji, które zostały podjęte w chwili mówienia. Czas ten jest bardzo prosty w tworzeniu – jego budowa wygląda następująco: podmiot + will + czasownik w I formie. Pytania tworzy się natomiast za pomocą inwersji – Will you bring me some water?Przyniesiesz mi trochę wody? Aby utworzyć przeczenie, używa się operatora will w połączeniu z not, które w formie skróconej wygląda tak: won’tHe won’t find us here. – On nas tutaj nie znajdzie.

Podstawowe konstrukcje i czasowniki

Samo posługiwanie się podstawowymi czasami nie wystarczy, żeby móc porozumieć się z obcokrajowcem. Niezbędne będą trzy rodzaje zdań, czyli twierdzenia służące, np. do wyrażania swojej opinii, a także pytania i przeczenia. W nauce języka angielskiego przydatne będzie również słownictwo, które pozwoli budować zdania, a absolutną podstawą są czasowniki. Najlepiej będzie nauczyć się czasowników, takich jak: być (be), mieć (have), robić (do), iść (go), chcieć (want), potrzebować (need), dać (give), dostać (get), wziąć (take), wiedzieć (know), myśleć (think), widzieć (see), przyjść (come), patrzeć (look), używać (use), wytwarzać (make), znaleźć (find), powiedzieć (tell), pytać (ask), pracować (work).