/Przedszkole Warszawa
Przedszkole Warszawa

Przedszkole Warszawa

Edukacja przedszkolna na Ziemiach Polskich to historia sięgająca pierwszej połowy XIX w., kiedy to powstawały w Warszawie pierwsze „ochronki” dla dzieci najczęściej fundowane przez bogatych kupców i fabrykantów dla swoich pracowników. Ujednolicenie i pełna regulacja prawna tych jednostek opiekuńczo-pedagogicznych nastąpiło dopiero sto lat później, bo 1932. Dzięki temu wszystkie przedszkola czy też bardziej „ochronki”, począwszy od jednostek zlokalizowanych w Warszawie, zyskały opiekę i osobowość prawną z uregulowanymi przepisami dotyczącymi programów nauczania oraz wieku przyjmowanych dzieci i czasu trwania edukacji przedszkolnej. W Polsce międzywojennej dzieci do przedszkoli przyjmowano już w wieku 3 lat a edukacja trwała do czasu rozpoczęcia edukacji w szkole podstawowej.

Po zakończeniu drugiej wojny światowej nastąpił wzrost liczby przedszkoli na terenie byłego PRL, było to związane między innymi z koniecznością zapewnienia opieki dzieciom, rodziców pracujących przy odbudowie zniszczonych miast, jak również skokowym wzrostem urodzeń,
tzw. Powojennym „Baby Boomem”.

W czasach współczesnych wraz z wprowadzeniem Reformy Oświaty z 1999 roku system Edukacji Przedszkolnej został przystosowany do nowych realiów. Zniknął obowiązek przedszkolny, zastrzeżeniem dzieci w wieku pięciu i sześciu lat.

W związku z chęcią zapewnienia jak najwyższych standardów edukacji przedszkolnej w Polsce w ostatnich 30 latach pojawiły się również przedszkola prywatne i niepubliczne oraz społeczne.

Jednym z modelowych przedszkoli prywatnych w stolicy jest Radosne Przedszkole, ulokowane na ul. Vogla 9, Wilanów, Warszawa. Jest to doskonale prosperująca, nowoczesna, świetnie spełniająca swoją misję placówka z kategorii: Przedszkole Warszawa. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Radosnego Przedszkola, które może służyć za wzór przedszkoli niepublicznych.

Przedszkola prywatnie a publiczne

Do jednej z najważniejszych różnic pomiędzy przedszkolami państwowymi a niepublicznymi jest liczba dzieci w grupie. W przypadku placówek państwowych liczba osób grupie wynosi 25. Dlatego też grupy formowane w jednostkach państwowych oscylują liczebnie w okolicach, właśnie – dwudziestu lub dwudziestu pięciu dzieci na grupę. Przedszkola prywatne
i niepubliczne nie są zobowiązane do tworzenia tak dużych grup. Tworzenie grup o mniejszej liczbie dzieci sprzyja bardziej indywidualnemu podejściu pracowników do przedszkolaków. Mniejsza ilość osób w grupie to także mniejszy hałas w salach co bezpośrednio przekłada się na mniejszy stres u dzieci wrażliwych na głośne bodźce dźwiękowe. Nie do przecenienia jest również fakt, że mniejsza ilość osób w grupie powoduje bardziej indywidualne podejście pracowników przedszkola to swoich podopiecznych oraz nawiązywanie bliższej relacji nauczyciel-uczeń.
Kolejnym bardzo ważną różnicą jest indywidualne podejście do wieku dziecka przyjmowanego do przedszkola. O ile przedszkola państwowe przyjmują dzieci w wieku trzech lub trzech i pół roku, wynika to jasno z przepisów, o tyle przedszkola prywatne i niepubliczne nie są zobligowane do przyjmowania dzieci w tym wieku. Placówki te mogą przyjmować również dzieci młodsze nawet te, które nie skończyły jeszcze dwóch i pół lat życia.

Jeśli chodzi o ofertę programową to przedszkola państwowe niezbyt często wychodzą poza tak zwane minimum programowe. Wynika to oczywiście z wielkości grup oraz najczęściej z braku czasu i środków na ich prowadzenie. W przypadku przedszkoli prywatnych i niepublicznych oferta programowa jest bogatsza i potrafi obfitować w dużo większą i bardziej różnorodną gamę zajęć dodatkowy – oprócz na przykład samych zajęć z języka angielskiego czy też rytmiki.

Rekrutacja do przedszkoli to zazwyczaj proces długi i owocujący w stres, rozgorączkowanie
i zabieganie rodziców przyszłych przedszkolaków. Przedszkola państwowe mają sztywny grafik rekrutacyjny oraz długą i ciężką ścieżkę formalną, która nie zawsze kończy się przyjęciem dziecka do wymarzonej placówki. W przedszkolach prywatnych rekrutacja trwa cały rok. Nie jest problemem, aby dziecko zostało przyjęte do grupy już w czasie trwania roku szkolnego. W takim przypadku najczęściej placówka prywatna oferuje spotkania adaptacyjne tak aby dziecko i rodzice mogli zaznajomić się z panującą w przedszkolu atmosferą i etyką pracy nauczycieli.

Jeśli chodzi o rekrutację, do wspomnianego w niniejszym artykule Radosnego Przedszkola, które jest modelową placówką z kategorii Przedszkole Warszawa to polecamy zapoznać się z zakładką ZAPISY na stronie internetowej placówki. Zagłębiając się w szczegóły – które są tam doskonale rozpisane i podane w przystępnej formie graficznej – można dowiedzieć się jak wygląda w praktyce rekrutacja do przedszkola prywatnego w stolicy. Oczywiście nie w każdej placówce musi wyglądać to identycznie, jednakże – jak wspominaliśmy – Radosne Przedszkole to bardzo cenione, posiadające ugruntowaną pozycję przedszkole, które może służyć jak wzór i przykład w wielu kwestiach które tutaj poruszamy.

Przedszkole Warszawa – stan na dzień dzisiejszy

W Warszawie na chwilę obecną działa kilkaset przedszkoli, które są państwowe lub podlegają bezpośrednio pod Urzędy poszczególnych dzielnic. Przy tak licznej populacji stolicy nie jest to wysoka liczba a co za tym idzie uzyskanie miejsca w takiej placówce może być trudnym zadaniem. Dlatego też warto rozważyć oferty prywatnych przedszkoli, które pomimo tego, że wymagają od rodziców poniesienia pewnych kosztów mogą stać się bardzo dobrą alternatywą dla jednostek państwowych. Oprócz oczywistych różnic między placówkami państwowymi a przedszkolami prywatnymi w Warszawie, te drugie oferują rodzicom i ich pociechom bardziej rozwiniętą ofertę edukacyjną i poza edukacyjną, która w przyszłości może zaowocować lepszą integracją społeczną i większą tolerancją i wyższym zasobem wiedzy.

Prywatne przedszkola w Warszawie niejednokrotnie są to jednostki integracyjne, których celem jest rozwinięcie empatii i zrozumienia wśród dzieci i ich niepełnosprawnych rówieśników. Wspólna nauka i zabawa pozwalają na zapobieżeniu powstawania krzywdzącego stereotypu i klasyfikacji dzieci z niepełnosprawnościami jako osób gorszych lub niewystarczająco dobrze radzących sobie z nauką i zabawą. W prywatnych przedszkolach
w grupach integracyjnych grupy są mniej liczniejsze a przez to można by rzec bardziej kameralne. Oprócz jednego czy dwóch nauczycieli, takimi grupami opiekują się dodatkowo pracownicy ze specjalnym przygotowaniem do pracy dziećmi z niepełnosprawnościami. Najczęściej są to pedagodzy, logopedzi, tyflopedagodzy, fizjoterapeuci oraz inni specjaliści, których celem nadrzędnym w prywatnych przedszkolach jest pomoc w integracji społecznej, sensorycznej i ruchowej. W grupach integracyjnych odnaleźć się mogą również dzieci wycofane i nieśmiałe, które dzięki pracy ze specjalistami oraz ze względu na kameralność grupy mogą pokonać swoje lęki i fobie. W tego typu grupach w przedszkolach prywatnych edukacja i zabawa mają bardziej spokojny charakter niż w placówkach państwowych. Celem tego zabiegu jest wyrównywanie szans na harmonijny rozwój i naukę.

Ze względu na swój model rynkowy, przedszkola prywatne są instytucjami, które są nastawione na ciągły rozwój i implementacje nowoczesnych rozwiązań tak w edukacji przedszkolaków jak i w działalności poza edukacyjnej. Konkurencja wśród przedszkoli prywatnych powoduje między innymi, że oferta takich placówek jest dużo bogatsza i bardziej atrakcyjna dla dzieci jak i również wydaje się być bardziej spersonalizowana dla dzieci o już skonkretyzowanych zainteresowaniach. W pojmowaniu edukacji przedszkolnej przez rodziców, którzy sami uczęszczali do placówek państwowych, zajęcia odbywające się w przedszkolu to zbiór zabaw przerywanych posiłkami i leżakowaniem z małym naciskiem na wszechstronny rozwój dziecka. Jest to myślenie, które niestety spłyca możliwości oferowane przez prywatne przedszkola w Warszawie. Oferta zajęć skierowana do dzieci jest bardzo szeroka i nie zamyka się tylko
w rytmice i nauce języka angielskiego. Częstokroć przedszkola prywatne oferują również zajęcia takie jak; dodatkowe zajęcia matematyczne, zajęcia autorskie – np. realizowane
w ramach projektów i mające na celu rozwinięcie wiedzy dziecka o innych krajach, kulturach, zwyczajach, dodatkowe zajęcia ruchowe; joga, piłka nożna, zajęcia taneczne, zajęcia dla małych przyszłych inżynierów z programowania robotów edukacyjnych. Zajęcia artystyczne zahaczające o teatr jak i również klasyczne zajęcia plastyczne. To tylko nieliczne zajęcia dodatkowe, które przedszkola prywatne w Warszawie oferują swoim podopiecznym.

Warszawskie Przedszkola zdały egzamin z empatii

W obecnej rzeczywistości, gdzie tuż za wschodnią granicą naszego kraju toczy się wojna, Polacy stanęli na wysokości zadania i w akcie wielkiego współczucia i pomocy przyjęli pod swoje dachy miliony ukraińskich uchodźców, najczęściej kobiet i dzieci. Również w edukacji przedszkolnej spowodowało to niemałe zamieszanie. Reakcja Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z zaistniałą sytuacją zwiększyło limity dzieci mogących uczyć się
w jednej grupie przedszkolnej do 29 osób. Sytuacja w przedszkolach państwowych poprzez wyżej wymienione działania powoduje konieczność skupienia uwagi nauczycieli na większej liczbie dzieci a co za tym idzie zmniejszenie ilości czasu poświęcanego przedszkolakom indywidualnie co w perspektywie czasu nie pozostanie bez reperkusji edukacyjnych. W tym samym czasie w przedszkolach prywatnych ze względu na mniejsze grupy, nawet w przypadku, zwiększonej ilości dzieci przyjętych poziom edukacji nie ulega obniżeniu. Mimo wszystko jest to wyzwanie stojące przed placówkami edukacyjnymi bez względu na to czy to przedszkola prywatne czy też publiczne. Liczba przedszkoli w Warszawie jest ograniczona (ok. 340 państwowych i ok. 600 niepublicznych) a powstawanie nowych nie jest imperatywem wiodącym polityki edukacyjnej stąd możliwość wyboru przez rodziców placówki (bez względu na rejonizację w przypadku przedszkoli publicznych) wydaję się być rozwiązaniem, które
w sposób najpełniejszy sprosta oczekiwaniom rodziców względem prywatnego przedszkola do którego chcą zapisać swoje pociechy. Wykorzystanie programów autorskich prowadzonych przez przedszkola prywatne oparte na przykład o poznawanie innych kultur i krajów
w połączeniu ze zwiększoną ilością dzieci z Ukrainy może zaowocować pozytywnymi efektami w integracji społecznej i empatii i świadomości przedszkolaków. Przedszkole Warszawa to bez wątpienia zwrot, który naszym gościom z Ukrainy będzie się pozytywnie kojarzył w kontekście działań podjętych w celu opieki nad ich dziećmi.