/Uprawnienia kierownika budowy – jak je uzyskać?
Uprawnienia kierownika budowy

Uprawnienia kierownika budowy – jak je uzyskać?

Praca jako kierownik budowy wymaga posiadania odpowiedniego wykształcenia, praktyki oraz uzyskania uprawnień. Jak można uzyskać uprawnienia kierownika budowy?

Jaki jest zakres obowiązków kierownika budowy?

Kierownik budowy to osoba o odpowiednim przygotowaniu, która prowadzi kierowanie wykonywaniem obiektów budowlanych, a także ich nadbudową, rozbudową czy obudową.

W zawodzie takim jak kierownik budowy zakres obowiązków jest bardzo szeroki i obejmuje on między innymi poniższe czynności:
– odebranie od inwestora placu budowy
– przygotowanie placu budowy, w tym jego zabezpieczenie i oznakowanie
– organizowanie prac budowlanych
– koordynacja prac budowlanych
– kontrola jakości prowadzonych robót
– sporządzanie dokumentów dotyczących budowy, w tym także dziennika budowy
– wstrzymywanie prac budowlanych w razie zagrożenia
– przygotowanie dokumentów do odbioru obiektu i uczestniczenie w czynnościach odbioru

Według prawa budowlanego kierowanie pracami budowlanymi jest samodzielną funkcją techniczną w budownictwie, dlatego kierownik budowy musi mieć właściwe uprawnienia do prowadzenia takich prac.

Jak uzyskać uprawnienia kierownika budowy?

Osoby zastanawiające się nad tym, jak zostać kierownikiem budowy, muszą posiadać właściwe wykształcenie średnie albo wykształcenie wyższe w kierunku budowlanym albo architektonicznym oraz odbyć praktykę zawodową na budowie.

Następnie mogą ubiegać się one o nadanie uprawnień kierownika budowy. Jakie uprawnienia musi mieć kierownik budowy? Mogą być to uprawnienia budowlane w jednej z dostępnych specjalności wskazanych przez przepisy, ale warto wskazać, że dotyczą one tylko danej specjalności, dlatego są one pod tym względem ograniczone.

Aby otrzymać uprawnienia budowlane, należy złożyć odpowiedni wniosek do organizatora egzaminu, przekazując wymagane dokumenty oraz opłacając uczestnictwo w egzaminie. Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z części pisemnej oraz ustnej. Wszystkie elementy egzaminu wymagają kompleksowego przygotowania, a w szczególności znajomości prawa budowlanego oraz innych ustaw i aktów wykonawczych, przepisów BHP.

Ważne jest także przygotowanie do części ustnej egzaminu, która może wymagać odpowiedzi na trudne pytania z zakresu danej specjalności budowlanej. W tym celu warto skorzystać z różnych źródeł wiedzy, w tym także segregator na egzamin ustny – pytania i opracowane odpowiedzi, który pozwala na skuteczniejsze przygotowanie się do części ustnej egzaminu i zwiększenie swoich szans na uzyskanie uprawnień budowlanych.