/Uprawnienia osoby zatrzymanej
Doświadczony adwokat

Uprawnienia osoby zatrzymanej

Polskie prawo wyróżnia cztery rodzaje zatrzymań: zatrzymanie procesowe, w celu doprowadzenia przed sąd, zatrzymanie prewencyjne, zatrzymanie penitencjarne osób, które nie wróciły z przepustki do więzienia lub zatrzymanie administracyjne osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa z użyciem przemocy. Niezależnie od powodu zatrzymania warto pamiętać o uprawnieniach, które nam przysługują.

O prawach przysługujących zatrzymanemu opowie adwokat Magdalena Musiał.

Prawa osoby zatrzymanej

Każda osoba zatrzymana otrzymuje do podpisania pouczenie o uprawnieniach zatrzymanego. Znajdują się tam podstawowe prawa, z których może skorzystać. Należą do nich: prawo do uzyskania informacji o powodach zatrzymania oraz możliwość bycia wysłuchanym i złożenia ewentualnej odmowy składania wyjaśnień, prawo do kontaktu z osobami najbliższymi lub instytucją, w której nasza nieobecność musi zostać wyjaśniona (na przykład pracodawca lub szkoła).

Osoba zatrzymana ma również prawo do kontaktu z prawnikiem, a także otrzymania odpisu protokołu zatrzymania. Jeżeli tego potrzebuje musi być jej udzielona niezbędna pomoc medyczna. Możemy również złożyć zażalenie na niesłuszne zatrzymanie, a nawet żądać odszkodowania za straty materialne oraz psychiczne. Jeżeli upłynie 48 godzin od momentu zatrzymania, a w ciągu następnych 24 godzin nie otrzymamy postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania możemy żądać zwolnienia.

Jeżeli osoba zatrzymana nie zna wystarczająco języka polskiego ma prawo do skorzystania z darmowych usług tłumacza. Dodatkowo, jeśli nie jest obywatelem Polski ma prawo do skontaktowania się z konsulatem odpowiednim dla swojego kraju.

Czas zatrzymania i możliwość zwolnienia

48 godzin to czas niezbędny na zdobycie informacji umożliwiających złożenie do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie. Jeżeli w tym czasie ustanie przyczyna zatrzymania lub nie zostanie skierowany wniosek do sądu o wydanie nakazu aresztowania tymczasowego, zatrzymany musi zostać zwolniony.

Zwolnienie może również nastąpić na wniosek sądu lub prokuratury. Jeżeli po przekazaniu sprawy do sądu, w ciągu 24 godzin nie zostanie doręczony zatrzymanemu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu – również należy go zwolnić.

Jak należy postępować w przypadku zatrzymania?

Przede wszystkim – warto znać swoje prawa. Możemy również odmówić składania wyjaśnień do czasu kontaktu z prawnikiem, ponieważ złożenie zeznań przed sporządzeniem protokołu zatrzymania może być w późniejszym terminie użyte przeciwko nam. Doświadczony adwokat pomoże nam w ustaleniu spójnej linii obrony. Nawet jeśli jesteśmy niewinni, stres związany z zatrzymaniem może spowodować, że powiemy coś, co nie do końca zgodne jest ze stanem faktycznym. Jednolite i logiczne wyjaśnienia pozwolą nam na szybsze rozwiązanie sprawy.

TAGS: