/Jak zostać instruktorem nauki jazdy?
motocykl

Jak zostać instruktorem nauki jazdy?

Czy zadawaliście sobie kiedyś pytanie kim właściwie jest człowiek, który uczy, czy uczył was jeździć. W jaki sposób zdobył swoje uprawnienia i jaka była jego droga zawodowa? To ważne pytania i warto znać na nie odpowiedzi.

23 lipca 2013 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 829 została opublikowana ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Ustawa ta dotyczy również instruktorów nauki jazdy. Jest to jeden z grupy uwolnionych w pierwszej transzy zawodów.

Według nowych przepisów do zdobycia uprawnień instruktora nauki jazdy wystarczy wykształcenie podstawowe, a nie tak jak poprzednio minimum średnie. Zmianie uległo również skrócenie okresu posiadania uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem z 3 do 2 lat w wypadku instruktorów kategorii A i B . Co oznacza, że uczyć może nas ktoś, kto dopiero od dwóch lat ma prawo jazdy. Każdy kierowca wie, że prawdziwa wiedza i umiejętności kierowcy to doświadczenie. Jakie doświadczenie może mieć ktoś kto jeździ od dwóch lat?

Bez zmian pozostały natomiast inne wymagania jak:

  • niekaralność za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji; popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej; wiarygodności dokumentów;
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka;
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu; przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

W celu poświadczenia stanu faktycznego od przyszłego instruktora wymagane jest zaświadczenie o niekaralności wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Przyszły instruktor musi przejść kurs kwalifikacyjny i zdać egzamin przed komisją powołaną przez wojewodę. Kandydat na instruktora musi mieć ważne orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora.

Nabór

Nabór na kurs odbywa się po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego ze znajomości przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdem – z tym nie ma większych problemów jednak przy zdawaniu egzaminu na koniec kursu nie jest tak lekko.

Egzamin państwowy przed komisją powołaną przez wojewodę, składający się z:

  • części teoretycznej w formie testu pisemnego lub przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego,
  • pokazu przeprowadzenia zajęć teoretycznych,
  • części praktycznej, obejmującej sprawdzenie umiejętności szkolenia kandydatów na kierowców.

Starosta wydaje też osobie spełniającej wyżej wymienione warunki legitymację instruktora, oczywiście po uiszczeniu opłaty za wydanie dokumentu. Starosta, wpisując osobę do ewidencji instruktorów, nadaje jej numer uprawnień (sześć lub siedem znaków, pierwsze dwa lub trzy znaki są wyróżnikiem województwa i powiatu, a pozostałe cztery to numer porządkowy w ewidencji) oraz zawiadamia o tym fakcie jednostkę wskazaną przez ministra właściwego do spraw transportu.

 

Jakie cechy powinien posiadać dobry instruktor nauki jazdy?

-Profesjonalizm

Profesjonalizm, to cecha, która pożądana jest praktycznie w każdym zawodzie. Dlaczego zatem powinna znaleźć się również w gronie instruktorów nauki jazdy? Profesjonalny instruktor, to taki,  dzięki którym swoimi umiejętnościami oraz nabytej wiedzy, staje się autorytetem dla kursanta, co pozwala z kolei na uzyskanie bardzo dobrych wyników na egzaminie.

-Cierpliwość

Cierpliwość, to cecha, która powinna towarzyszyć każdemu nauczycielowi. Niezależnie od charakteru wykonywanego zawodu, nauczyciel powinien wykazywać się cierpliwością w stosunku do swoich uczniów. W przypadku szkoleń nauki jazdy, cierpliwość pozwala na stopniowe poznawanie tajników prowadzenia samochodu, oraz tego, w jaki sposób zachowywać się na drodze jako uczestnik ruchu drogowego. Cierpliwy instruktor pozwoli swoim uczniom krok po kroku poznawać swoje umiejętności oraz to w jaki sposób zachowuje się pojazd w odpowiedzi na ich czynności bez zbędnych upomnień czy uprzedzeń. Cierpliwość to cecha charakteru, którą powinien odznaczać się każdy instruktor nauki jazdy.

-Empatia

Zdolność do współodczuwania to kolejna z cech osobowości, która może być pomocna w nauczaniu nowych kandydatów na kierowców. Przyszli kierowcy często walczą z wieloma emocjami związanymi z ekscytacją nowego doświadczenia, stresu związanego ze zmieniającymi się przepisami czy problemami związanymi z samym już egzaminem w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego.

Instruktorzy nauki jazdy powinni wyróżniać się wieloma cechami. Wszystkie z nich są  w równym stopniu istotne podczas całego procesu nauczania. Nie można dopuszczać zatem do sytuacji, w której szkoły jazdy oddają swoich kursantów w ręce niedoświadczonych nauczycieli. Instruktor, to osoba, która ma bezpośredni kontakt z osobą aspirującą do grona kierowców i  z tego powodu, powinien odznaczać się wyżej wymienionymi cechami by odpowiednio przygotować kursantów do włączenia się do ruchu drogowego.

Redaktor:
Tomasz Czech
Ośrodek Szkolenia Kierowców „Expert”
42-600 Tarnowskie Góry
Ul. Styczyńskiego 12
https://www.szkolaexpert.pl/