/Pomoc drogowa w świetle przepisów prawa
Pomoc drogowa

Pomoc drogowa w świetle przepisów prawa

Przepisy drogowe mają istotny wpływ na to, w jaki sposób można skorzystać z pomocy drogowej. Kiedy nasz pojazd uległ awarii i nie nadaje się do dalszej jazdy, mamy prawo skorzystać z usług firmy specjalizującej się w pomocy drogowej. Przepisy jasno precyzują, że w takiej sytuacji kierowca może zażądać naprawy pojazdu na miejscu lub jego holowania do warsztatu, a także określają zasady korzystania z usług firm pomocy drogowej oraz określają uprawnienia i obowiązki zarówno kierowców, jak i samych firm świadczących tego typu usługi.

 

Status prawny pomocy drogowej

W Polsce pojazdy pomocy drogowej nie są uważane za pojazdy uprzywilejowane na mocy nowelizacji Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym z lutego 2018 roku. W związku z tym, kierowca takiego pojazdu nie ma uprawnienia do wymuszania pierwszeństwa ani naruszania przepisów ruchu drogowego, nawet jeśli zachowuje wyjątkową ostrożność.

Chociaż pomoc drogowa nie przypisuje się statusu pojazdu uprzywilejowanego, istnieje kilka dodatkowych przywilejów, które należy uwzględnić. W związku z pełnionymi obowiązkami w ruchu drogowym, pojazd ten ma zezwolenie na zatrzymywanie się na pasie. Jednakże, w celu ułatwienia wykonywania zadań na drodze, istnieje kilka wytycznych, które muszą być przestrzegane. Włącza się do nich odpowiednie oznakowanie pojazdu, które informuje innych uczestników ruchu o jego charakterze, pomarańczowe wnętrze kabiny pojazdu oraz specjalna sygnalizacja. W szczególności, pojazd ten powinien emitować sygnały świetlne, które znacząco zwiększają jego widoczność na drodze. Przywileje te mają na celu umożliwienie szybkiego reagowania w sytuacjach awaryjnych oraz zapewnienie skutecznej pomocy kierowcom znajdującym się w trudnych sytuacjach na drodze.

Kodeks Drogowy w Polsce nie zawiera szczegółowych wymagań co do wyposażenia technicznego i parametrów technicznych pojazdu pomocy drogowej, które muszą być spełnione, aby był dopuszczony do ruchu drogowego. Niemniej jednak, musi spełniać pewne ogólne warunki bezpieczeństwa i jakości, aby uzyskać homologację i legalnie uczestniczyć w ruchu drogowym i musi spełniać poniższe wymagania.

Rejestracja i ubezpieczenie

Pojazd pomocy drogowej musi być zarejestrowany i ubezpieczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce. Musi posiadać ważne tablice rejestracyjne oraz ubezpieczenie OC, aby legalnie poruszać się po drogach.

Stan techniczny

Pojazd musi być w dobrym stanie technicznym, co oznacza, że wszystkie podzespoły i elementy pojazdu, takie jak hamulce, oświetlenie, układ kierowniczy, silnik itp., powinny być sprawne i spełniać normy bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo

Pojazd pomocy drogowej musi być wyposażony w odpowiednie elementy zwiększające bezpieczeństwo na drodze, takie jak odblaski, sygnalizacja dźwiękowa i świetlna. W przypadku awarii na drodze, pojazd ten często działa w pobliżu ruchu, więc bezpieczeństwo jest kluczowe.

Wyposażenie

Pojazd musi posiadać odpowiednie przyrządy do holowania i podnoszenia pojazdów, włącznie z odpowiednimi linami, hakami holowniczymi, wciągarkami czy innymi narzędziami specjalistycznymi do wykonywania usług pomocy drogowej.

Wyszkolona kadra pracowników

Osoby obsługujące pojazd pomocy drogowej muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i szkolenie w zakresie bezpiecznej obsługi i korzystania z urządzeń pomocy drogowej.

Należy pamiętać, że ogólne warunki spełniania przez pojazd pomocy drogowej muszą być zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa i przepisami ruchu drogowego. Dokładne wymagania techniczne mogą być precyzowane w regulacjach i przepisach uzupełniających do Kodeksu Drogowego, a także w wytycznych organów odpowiedzialnych za homologację i rejestrację pojazdów.

 

Zabezpieczenie miejsca zdarzenia

W przypadku awarii pojazdu, kierowca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca zdarzenia, co oznacza ustawienie trójkąta ostrzegawczego oraz włączenie awaryjnych świateł. Jest to istotne dla zachowania bezpieczeństwa na drodze i minimalizowania ryzyka kolizji. Przepisy w tym zakresie znajdują się w art. 67 Kodeksu Drogowego.

 

Holowanie pojazdu lub naprawa na miejscu

W przypadku, gdy pojazd ulega awarii i nie nadaje się do dalszej jazdy, kierowca ma prawo skorzystać z usług firmy pomocy drogowej. Przepisy precyzują, że samochód może zostać naprawiony na miejscu lub holowany do warsztatu. Odpowiednie regulacje znajdują się w art. 92 Kodeksu Drogowego.

 

Przepisy w sezonie zimowym

W sezonie zimowym, kiedy warunki na drodze są trudne, przepisy szczególnie zwracają uwagę na potrzebę odpowiedniego zabezpieczenia pojazdu. Kierowcy muszą przygotować się na ewentualne awarie w warunkach niskich temperatur i ograniczonej widoczności. Pomoc drogowa w tym okresie jest kluczowa dla utrzymania płynności ruchu. Przepisy związane z przemieszczaniem się w warunkach zimowych reguluje art. 40 Kodeksu Drogowego.

Pojazdy pomocy drogowej zobowiązane są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz zachowania szczególnej ostrożności. Nie przysługują im przywileje, które pozwalałyby na pewne wyjątki, jak np. przekraczanie ograniczeń prędkości czy korzystanie z przeciwbieżnych pasów ruchu w celu omijania utrudnień. Niemniej jednak istotne jest, aby pomimo tych ograniczeń, kierowcy pojazdów pomocy drogowej zawsze kierowali się priorytetem bezpieczeństwa – zarówno swojego, jak i innych uczestników ruchu. Użycie sygnałów świetlnych powinno być uzasadnione i zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Więcej informacji na stronie: https://pomoc-drogowa-domino.pl/