/Pełna księgowość – co obejmuje?
Pełna księgowość

Pełna księgowość – co obejmuje?

Pełna księgowość (czyli tzw. prowadzenie ksiąg rachunkowych) jest skomplikowanym procesem ewidencyjnym, który ukazuje pełen obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Tego rodzaju rejestrowanie przychodów i kosztów jest obowiązkiem szerokiej grupy podmiotów.

Kto ma obowiązek prowadzić pełną księgowość?

Wszyscy przedsiębiorcy muszą ewidencjonować operacje gospodarcze swojej firmy. Jednak rodzaj takiej rejestracji zależny jest od formy prawnej prowadzonej działalności oraz od osiąganego rocznego przychodu. Może być to albo księgowość uproszczona (KPiR, ryczałt) albo księgowość pełna. Obowiązek przejścia z księgowości uproszczonej na pełną dotyczy: osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich, których przychody netto (ze sprzedaży towarów, produktów oraz z operacji finansowych) przekroczyły równowartość 2 milionów euro.

Kwotę tą przelicza się na walutę polską (złotówki), po kursie średnim ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, w pierwszym dniu roboczym października roku poprzedzającego ten rok, za który będzie obowiązywać pełna księgowość. Na pełne księgi będą musieli przejść przedsiębiorcy, którzy wcześniej prowadzili uproszczoną księgowość, a przekształcili swą działalność w:

– spółkę kapitałową prawa handlowego (spółki akcyjne oraz z ograniczoną odpowiedzialnością),
– spółkę osobową prawa handlowego (spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne).

To właśnie przy tych rodzajach działalności występuje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Co należy wiedzieć o pełnej księgowości?

Przedsiębiorcy którzy przekroczyli wyżej wymieniony limit pieniężny (w poprzednim roku działalności), albo prowadzą (lub będą prowadzić) wspomniane już spółki, są zobligowani do prowadzenia księgowości w oparciu o pełne księgi. Oczywiście wiąże się to ze zwiększeniem obowiązków dotyczących ewidencjonowania operacji gospodarczych firmy. Konieczne jest wtedy zatrudnienie księgowego oraz korzystanie z usług biura rachunkowego.

Prowadząc księgi rachunkowe firmy zajmą się wszystkimi ich elementami, to znaczy: dziennikami, księgą główną, księgami pomocniczymi, zestawieniem obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, a także wykazem składników aktywów i pasywów (inwentarzem). Warto wiedzieć, że w pełnej księgowości każdy (zobowiązany do niej) przedsiębiorca w swojej firmie musi przygotowywać także sprawozdania finansowe, w skład których wchodzą: informacja wprowadzająca do sprawozdania, bilans, rachunek zysków i strat oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Z czym jeszcze wiąże się pełna księgowość?

Jej prowadzenie jest o wiele bardziej skomplikowaną formą rejestrowania przychodów oraz rozchodów niż podatkowa księga przychodów i rozchodów. W ramach księgowości pełnej konieczne jest bowiem stworzenie odpowiedniej liczby właściwych kont (analitycznych i syntetycznych). Wymogiem jest także prawidłowe ewidencjonowanie zdarzeń księgowych. Głównym celem pełnej księgowości jest zawsze rejestrowanie właściwej kondycji finansowej firmy. Dlatego też ewentualna funkcja podatkowa jest w niej tylko elementem dodatkowym, który nie stanowi o podstawowej funkcji ksiąg rachunkowych.

W księgach tych rejestruje się wszystkie zdarzenia mające miejsce w ramach działalności gospodarczej: są one więc odwzorowaniem – w ramach kont księgowych – rzeczywistej aktywności i kondycji finansowej danego podmiotu. Na koniec warto zaznaczyć, że pełna księgowość gwarantuje wiedzę w zakresie ewidencji: przychodów i kosztów oraz majątku i źródeł jego finansowania, a także w zakresie inwentaryzacji majątku i zobowiązań, sprawozdań finansowych i karty wynagrodzeń pracowników.

Artykuł powstał we współpracy z http://biurokooperacja.pl/.